Progresivní technologie výroby samonosných spodních návinů pro šití autopotahů (IA 07)

V období předcházejícím řešení projektu

V období předcházejícím řešení projektu byly realizovány a odzkoušeny všechny dílčí technologie kontinuální výroby samonosných spodních návinů a rozpracována verze automatu pro výrobu návinů:

 • montáž mechanických uzlů automatu,
 • instalace pneumatických a hydropneumatických systémů,
 • senzoriky a digitálních servozesilovačů pro řízení pohonů,
 • Instalace mikrovlnného ohřevu,
 • instalace řídicího systému.

Proof of Concept (PoC)

Výstupem fáze Proof of Concept jsou ověřené technologické parametry navíjecího automatu na výrobu SSN z různých typů šicích nití a jsou připraveny podklady pro výrobní dokumentaci prototypu. Dále jsou k dispozici výsledky z testování navinutých vzorků SSN v laboratorních podmínkách.

Příprava komercionalizace

Na základě provedené analýzy trhu a s přihlédnutím na doporučení poradce rozpracovaný plán komercializace předpokládá prodej licence na výrobní technologii a na navíjecí automat. Je realizována nabídka pro komercionalizaci výstupů IA pro Enterprise Europe Network. Průběžně jsou připravovány podklady pro prezentaci výsledků projektu (webovské stránky, časopisy, konference, prezentace u potenciálních partnerů). Pozornost je věnována dopracování výstupů v oblasti optimalizace uživatelských parametrů navíjecího automatu z hlediska komercializace (uživatelský komfort, řešení kolizních stavů, testování návinů v provozních podmínkách výroby). Jsou vyhledáváni potenciální partneři. Probíhá kompletace technické dokumentace.

Komercializační aktivity je možné v současné době rozdělit do 5 základních okruhů:

1. Publikační komercializační činnost:

 • Je připravován příspěvek na mezinárodní konferenci STRUTEX 2014
 • Jsou připravovány články do prestižních časopisů (Textile Research Journal, AUTEX)

2. Cílené vyhledávání potenciálních partnerů a oblastí využitelnosti výsledků IA :

 • Na základě průzkumu trhu probíhají jednání s potenciálními partnery pro uplatnění technologie v oblasti automobilového průmyslu (šití potahů). Přitom lze nabídnout:
  Potenciálním výrobcům šicích nití:
  • Licenci na progresivní technologii výroby samonosných spodních návinů;
  • Licenci na navíjecí automat;
  • Spolupráci při zavádění výroby automatu;
  • Spolupráci na vývoji druhé generace automatu;
  Potenciálním odběratelům samonosných návinů:
  • Technologická pomoc při zavádění nového typu návinu pro šicí stroje;
  • Spolupráci na optimalizaci návinů pro konkrétní šicí procesy
 • Hledání dalších oblastí využitelnosti samonosných spodních návinů v oděvním a textilním průmyslu.
 • Zahájena příprava jednání s výrobci šicích strojů jako potenciálních výrobců automatů (např. AMF Reece, Minerva).

3. Reklamní a marketingové aktivity:

 • Probíhá příprava podkladů pro zveřejnění výsledků na Enterprise Europe Network.
 • Probíhá aktualizace a modernizace webové stránky zaměřené na IA7.
 • Průběžná prezentace a propagace progresivní technologie a samonosných návinů u potenciálních partnerů.
 • Plánován další průzkum trhu v oblasti oděvního a textilního průmyslu pro uplatnění samonosných návinů.
 • Plánována rovněž prezentace koncového výstupu aktivity - samonosných návinů na MSV Brno 2014.

4. Dopracování výstupů aktivity

 • Probíhá optimalizace uživatelských parametrů navíjecího automatu z hlediska komercializace.
 • Uživatelský komfort.
 • Řešení kolizních stavů.
 • Byl zajištěn partner pro testování samonosných návinů v provozních podmínkách výroby.
 • Je naplánovaná výroba samonosných návinů pro marketingové a testovací účely.
 • Testování samonosných návinů v provozních podmínkách výroby.

5. Příprava dokumentace a licenční smlouvy

 • Příprava licenční smlouvy s následným prodejem licence konkrétnímu subjektu (např. Johnson Control, Hagal, AMF Reece a další).
 • Ocenění know-how TUL pro prodej licence.
 • Probíhá kompletace technické a výrobní dokumentace.
 • Hledání nových mechatronických principů a materiálů pro optimalizované řešení navíjecího automatu další generace z pohledu funkčnosti, hmotnosti, spolehlivosti a finančních nákladů.
 • Tvorba virtuálního modelu nové koncepce navíjecího automatu.