Servisní roboty pro inspekční a technologické funkce na vertikálních stěnách (IA 04)

V období předcházejícím řešení projektu

Především v rámci výzkumného záměru a v rámci spolupráce s výrobním podnikem (AGC Flat Glass Czech, a.s. Teplice) realizována a odzkoušena mobilní platforma MP 01. V další fázi byla rozpracována upravená verze mobilní platformy MP 02 a to montáž mechanické části podvozku mobilní platformy servisního robotu, instalace senzoriky a digitálních servozesilovačů pro řízení pohonů, propojení zdrojů vakua s přídržným systémem platformy, instalace řídicího systému.

Proof of Concept (PoC)

V rámci Proof of Concept fáze byly odzkoušeny funkce přídržného systému pro variabilní režimy s akcentem na pohyb po strukturovaných plochách, prověřeny možnosti mechaniky podvozku a řídicího systému v kombinaci s vyspělou senzorikou a dosažitelnost požadovaných technických parametru. Jmenovitě byly prováděny tyto činnosti:

 • úplná rešerše k přihlášce národního patentu;
 • zahájena příprava přihlášky petentu k speciální technologické nástavbě;
 • analýza principů v čistících procesech skleněného opláštění výškových budov;
 • analýza kamerových systémů pro nasazení v inspekčních činnostech;
 • zkompletovaná technické dokumentace podle reálného stavu;
 • dokončeny optimalizované obvody servisního robotu a provedeny tlakové zkoušky přídržného systému;
 • vyvinut uživatelský software ovládání robotu;
 • rozpracována výkresová dokumentaci k technologické nástavbě;
 • navrženo a konstrukčně vyřešeno krytování robotu;
 • realizována funkční technologická nástavba inspekční techniky;
 • ověřena funkčnost servisního robotu a technologické nástavby;
 • připraveny prezentační materiály pro marketingové aktivity;
 • připravena a realizována tisková konference k servisnímu robotu;
 • příprava účasti na veletrhu MSV 2013 v Brně;
 • byly vypořádány připomínky hodnotitelů;
 • a další.

Příprava komercionalizace

Komercializační aktivity byly nastartovány již ve fázi PoC na základě úspěšného dopracování technologie servisního robotu, byla dokončena a laboratorně testována mechanika mobilní platformy, provedeno prvotní ověření funkce inspekční technologické nástavby a WIFI operátorské komunikace s řídicím systémem robotu.

Fáze Příprava komercializace byla zahájena aktivní účastí na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2013 v Brně s cílem představit robot široké veřejnosti a získat kontakty na potenciální partnery pro navázaní další spolupráce v oblasti komercializace. Na veletrhu byl servisní robot přihlášen do soutěže o nejlepší inovační exponáty - Zlatá medaile MSV 2013, byla získána evropská ochranná známka ROBOTUL® a průmyslový vzor.

Paralelně s ryze komercializačními aktivitami probíhají práce zaměřené na optimalizaci pohonů z hlediska dynamiky a technologické nástavby pro čištění vertikálních skleněných stěn s předpokládaným laboratorním testováním v květnu a červnu 2014.

Komercializační aktivity je možné v současné době rozdělit do čtyř základních okruhů:

1. Publikační komercializační činnost:

Na mezinárodní konferenci ROBTEP 2014 byl podán příspěvek "ROBOTUL® - a Service Robot Traveling along Vertical Walls". V plánu jsou články do časopisů (Technik, MM Průmyslové spektrum).

2. Cílené vyhledávání potenciálních partnerů a oblastí využitelnosti servisního robotu:

Na základě realizovaných významných komercializačních aktivit (Tisková konference a MSV Brno 2013) probíhají jednání s potenciálními partnery pro další rozvoj technologie z oblasti výroby plochého skla, stavebnictví, konstrukce jednoúčelových strojů, facility managemnetu, provozní diagnostiky atd., kterým je možné po zevrubném rozboru možností nabídnout:

Potenciálním výrobcům robotu:

 • Licenci na výrobu servisního robotu;
 • Spolupráci při zavádění sériové výroby robotu;
 • Spolupráci na výzkumu a vývoji speciálních nástaveb;

Potenciálním uživatelům:

 • Projektantům staveb perspektivní systém čištění opláštění budov;
 • Spolupráci na vývoji "systémové nástavby" budovy pro aplikaci robotického čištění;
 • Systém pro kontrolu integrity povrchu speciálních zařízení;

Výrobcům čistícího zařízení:

 • Spolupráci při implementaci čistících modulů do nástavby servisního robotu (sdílené know how);

Výrobcům inspekční techniky:

 • Mobilní platformu pro pohyb inspekční techniky na vertikálních stěnách (oblast jaderného průmyslu, vodních staveb, mostních konstrukcí atd.);
 • Spolupráci při implementaci dalších inspekčních systémů;
 • Spolupráci při vývoji softwarového nástroje pro detekci stavu povrchu.

3. Komercializační aktivity spojené s prezentací robotu na veletrzích:

 • Probíhá příprava podkladů pro zveřejnění dosažených výsledků na Enterprise Europe Network a další průzkum trhu.
 • Probíhá aktualizace a modernizace webové stránky zaměřené na servisní robot.
 • Propagace robotu v internetových databázích (na server YouTube bylo umístěno inovované promo video dokladující základní funkce robotu).
 • Prezentace cenově optimalizovaného řešení robotu na světovém veletrhu skla a sklářské techniky GlassTec 2014 (částečně bude financováno z jiných zdrojů). V nejbližší době bude zahájena příprava propagačních materiálů a stavba prezentačního výstavního boxu.
 • Plánována rovněž prezentace systému na MSV Brno 2014.
 • Průběžná prezentace systému společnostem z oblasti facility managementu.

4. Příprava dokumentace a licenční smlouvy:

 • Příprava licenční smlouvy s následným prodejem licence konkrétnímu subjektu (např. AGC, Kärcher, Trango, SKLOPAN Liberec, OKIN Facility, AB Facility, D. I. Seven a další).
 • Hledání nových mechatronických principů a materiálů pro optimalizované řešení robotu z pohledu funkčnosti, hmotnosti, autonomnosti, přídržného systému a finančních nákladů.
 • Tvorba virtuálního modelu nové koncepce robotu Robotul Vertical Climber 03.

Kontakt:

Ing. Marcel Horák, Ph.D.
Telefon: 485 352 943
E-mail: marcel.horak@tul.cz

Letáček v PDF: česky, english

Představení nové generace servisního robotu ROBOTUL® Vertical Climber 02

Dne 31. 7. 2013 byla na tiskové konferenci představená nová verze servisního robotu pro pohyb na vertikálních stěnách. Více informací je ve fotogalerii.


http://www.youtube.com/watch?v=ySBbWUhBHn0