Zařízení ke vstřikování tekutého plynu pro spalovací motor (IA 02)

Datum plánovaného zahájení aktivity 01.10.2012

Datum plánovaného ukončení aktivity 30.06.2015

Datum ukončení Proof of Concept (PoC) 30.09.2013

Popis:

V rámci realizace fáze Proof of Concept budou probíhat funkční a optimalizační zkoušky vstřikovače pro zvýšení jeho užitných vlastností. Dále budou připraveny konstrukční úpravy funkčních modelů pro individuální aplikace. Fáze bude ukončena vytvořením prototypu vstřikovačů a jejich kompletní technické dokumentace. Zároveň začnou přípravy pro následnou komercializaci (předběžný průzkum trhu, školení vybraných pracovníku týmu v oblasti strategií komercializace a ochrany duševního vlastnictví).

Ve fázi přípravy komercializace budou využity dva potenciální přístupy: odprodej licence a výzkumná spolupráce jako služba. V rámci aktivity bude řešení nabízeno výrobcům palivového příslušenství, výzkumným organizacím a organizacím zabývajícími se přestavbami vozidel na plynná paliva. Pro zmíněné jednání budou připraveny marketingové podklady, prospektové materiály. Závěrem této fáze bude komercializace výrobku - přenos do výroby.

V období předcházejícím řešení projektu:

Na řešitelském pracovišti byl v minulosti vytvořen funkční vzorek vstřikovače LPG, který využívá k ohřevu koncové části vstřikovače průtok kapaliny z chladicího systému motoru. Na tomto funkčním vzorku bylo provedeno experimentální ověření vlastností vstřikovače LPG s ohřevem.

Řešení:

Plánují se ověřovací zkoušky funkčních vzorku a prototypu ve spolupráci s automobilovým průmyslem, autoservisem a výrobcem kogeneračních jednotek. Kontrolovanými znaky budou teplota ve spodní partii koncové části vstřikovače, výkonové a emisní parametry motoru.

V první fázi PoC byly realizovány následující činnosti

 • přezkoumání současného stavu mezinárodního výzkumu (využito databází přístupných na www.upv.cz a www.espacenet.com - nalezeno a analyzováno 20 mezinárodních patentů).
 • ověřována funkčnost vstřikovače (úprava zkušebního zařízení);
 • byly provedeny konstrukční práce na ohřívaných tryskách kapalného LPG, při konstrukci vstřikovacích trysek byla řešena vhodná zástavba topného zařízení pro ohřev - byly navrženy dvě možné varianty;
 • průběžně je připravována technická dokumentace;
 • byly osloveny 2 firmy - vyjádřily se k návrhu spolupráce pozitivně;
 • byly vypořádány připomínky hodnotitelů.

Plán činností pro nejbližší období:

 • výroba nového provedení koncové části vstřikovače LPG s elektrickým ohřevem;
 • příprava a konkretizace spolupráce s uvedenými firmami;
 • experimentální ověření vlastností vstřikovače kapalného LPG;
 • zpracovat kompletní technickou a výkresovou dokumentaci;
 • ověřit funkčnost vstřikovacího zařízení;
 • připravit prezentační materiál;
 • zahájit přípravu autorské ochrany formou Užitného vzoru a tuzemského patentu.

Výstup:

Výstupem fáze Proof of Concept budou prototypy a výsledky z funkčních zkoušek, technická a výkresová dokumentace, publikace v odborných časopisech a na konferencích, příprava plánu komercializace (předběžná analýza trhu, vytvoření databáze možných uživatelů), školení v oblasti komercializace, networkingu a ochrany duševního vlastnictví.

Výstupem fáze příprava komercializace bude: navázání spolupráce s průmyslem formou přímého oslovení výrobců, příprava licenční smlouvy, účast na konferencích a odborných seminářích za účelem prezentace nabízeného řešení vstřikovače (prospektové materiály, odborné publikace, přednášky), účast na významných domácích a zahraničních veletrzích, například MOTORSYMPO, Automotive Testing Expo Stuttgart.