Praktické uplatnění pneumatického pružicího prvku (IA 01)

Datum plánovaného zahájení aktivity 01.10.2012

Datum plánovaného ukončení aktivity 30.06.2015

Datum ukončení Proof of Concept (PoC) 30.09.2013

Popis:

V rámci Proof of Concept (PoC) bude dopracován funkční vzorek pneumatického prvku s cílem dosáhnout zlepšení funkčních vlastností a komerčního potenciálu. Zároveň bude připravována, a ke konci této fáze realizována, předběžná analýza zájmu ze strany potenciálních zájemců o technologii. Na základě výsledku experimentu bude koncipována strategie pro prezentaci u potenciálních partnerů.

V rámci přípravy komercializace bude proveden detailnější průzkum zájmu o nabízenou technologii. Budou připravovány vhodné prezentační podklady, kterými je třeba průzkum zájmu a oslovování partnerů podpořit. V případě nalezení partnera se bude připravovat smluvní a obsahové zajištění spolupráce.

V období předcházejícím řešení projektu bylo realizováno:

 • ošetření autorských práv užitným vzorem a patentem s národním rozsahem,
 • návrh, výroba a kompletace modelu pneumatického prvku, odzkoušení
 • konstrukční návrh pneu. prvku v reálném měřítku, jeho výroba a zabudování do sedáku (se zásahem do konstrukce sedáku),
 • první dynamický test na plošině se šesti stupni volnosti v Hydrodynamické laboratoři.

Řešení:

Pro ověření ve fázi Proof of Concept bude posouzena schopnost pneumatického prvku ovlivňovat přenos vibrací sedáku ve vertikálním směru a měnit rozložení tlaku  v kontaktní ploše sedáku. V úvahu budou vzaty i výsledky orientačního průzkumu mezi potenciálními zájemci o technologii.

V první fázi PoC byly realizovány následující činnosti

 • měření rozložení tlaků na sedáku s implementovaným pneumatickým prvkem při řízené změně tlaku;
 • vytvoření softwaru pro vizualizaci výsledků;
 • návrh elektropneumatického regulačního obvodu,
 • zabudování pneumatického prvku do sedáku s minimálním zásahem do stávající konstrukce;
 • Průzkum potenciálních partnerů komercializace z řad výrobců automobilových sedáků, invalidních vozíků, zdravotních pomůcek, leteckých sedáků;
 • nákup materiálů pro výrobu pneumatického prvku a sedáků pro experimenty;
 • byly vypořádány připomínky hodnotitelů.

Plán činností pro nejbližší období:

 • instalace a odzkoušení elektronického obvodu pro regulaci tlaku v prvku;
 • měření rozložení tlaku v sedací zóně u originálních sedáků, porovnání, vyhodnocení;
 • měření vlivu změny rozložení tlaku na teplotu v sedací zóně;
 • testy lepidel a technologie spojování nových materiálů pro výrobu pneumatického prvku;
 • realizace nové koncepce zabudování pneumatického prvku do sedáku.

Výstup:

Výstupem technologické části bude dopracovaná konkrétní varianta technického řešení (případně varianty) pneumatického pružicího prvku do fáze, kdy je možné prezentovat jeho funkčnost potenciálním partnerům pro komercializaci. Bude posouzena schopnost prvku plnit předpokládané funkce. Plánovaný typ komercializace je dosažení smluvního výzkumu nebo licencování technologie případnému zájemci.

V případě úspěšného nalezení partnera by výstupem aktivity měla být smlouva o výzkumné spolupráci mezi týmem aktivity a partnerem, případně prodej licence, rozhodne-li se partner přistoupit k výzkumu samostatně.